Cách chọn tên cho thẻ liên lạc hợp nhất

Khi bạn có nhiều mục trong Danh bạ cho một người, bạn có thể liên kết các liên hệ với nhau thành một thẻ liên lạc hợp nhất. Điều này khá dễ thực hiện; Khi bạn chỉnh sửa một liên hệ, tùy chọn liên kết được tìm thấy ở gần dưới cùng của menu. Tuy nhiên, nếu bạn liên kết hai liên hệ với tên hoặc họ khác nhau, chỉ có một tên xuất hiện trên thẻ hợp nhất. Đây là cách chọn tên xuất hiện khi bạn xem thẻ liên lạc hợp nhất.

Mở ứng dụng Điện thoại, nhấn Danh bạ. Tìm liên hệ bạn muốn chọn một tên cho. Trong ví dụ của chúng tôi, một liên hệ duy nhất có hai tên cuối cùng: Smith và Staley. Tôi muốn Staley là tên xuất hiện trong Danh bạ và các nơi khác.

Cuộn xuống Danh bạ được liên kết. Cái đầu tiên là tên hiện đại diện cho liên hệ thống nhất. Nhấn vào thẻ được liên kết với tên bạn thích. Nhấn Sử dụng Tên này cho Thẻ hợp nhất.